Huishoudelijk reglement

Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht KVC Wilrijk dat alle spelers, trainers, afgevaardigden en ouders enkele afspraken en regels respecteren. Enkel op die manier kan de samenwerking tussen club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders vlot verlopen.

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit reglement ten allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om pro-actief in te spelen op de mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

Algemeen

 • Elke trainer, speler en ouders neemt kennis van dit reglement. Als bewijs van de kennisgeving, ondertekenen de trainers, spelers en hun ouders het afzonderlijk document voor kennisname van het huishoudelijk reglement voor “gelezen en goedgekeurd”.
 • Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging wordt gemeld op de website.
 • Indien ouders en/of spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen gaan ze akkoord met deze wijziging en geldt hun bestaande kennisname ook voor dit nieuw huishoudelijk reglement.
 • Hou onze accomodaties (en die van onze tegenstrevers) netjes. Klop voetbalschoenen buiten af, vooraleer je de kleedkamer binnengaat. Spoel geen voetbalschoenen af onder de douche, maar gebruik de daarvoor voorziene kraantjes als die aanwezig zijn.
 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.
 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.
 • Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.
 • Wie rommel maakt, ruimt dat zelf op. Neem lege flesjes na een training of wedstrijd mee naar de kleedkamer en deponeer ze daar in de vuilnisbak.
 • Indien een speler opzettelijk schade toebrengt aan de accommodatie van de club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen.
 • In de kleedkamers wordt ook niet gespeeld. Afval wordt er achtergelaten in de vuilnisbak. Blijf voor en na trainingen en wedstrijden niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.
 • De gebouwen van KVC Wilrijk zijn rookvrij.
 • We garanderen al onze jeugdspelers minstens 50% speelgelegenheid (zowel veldspelers als doelmannen). Het resultaat tijdens de wedstrijden is hierbij van ondergeschikt belang.
 • Wie een training of wedstrijd wil spelen voor een andere club vraagt hiervoor steeds toestemming aan zijn trainer en aan de jeugdcoördinator.
 • Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel tussen 1 en 30 april. Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer beschikt in de leeftijdscategorie van de speler.

Lidgeld

 • Het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld.
 • Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, kosten voor onderhoud terreinen, kantine, vergoeding trainers, aankoop materiaal, ...
 • Elk lid ontvangt een kledingpakket.
 • Elk lid ontvangt een uitgangstrainer. We verwachten dat alle spelers deze dragen op wedstrijddagen.
 • Alle leden van KVC Wilrijk genieten gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal op vertoon van hun lidkaart.
 • Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Spelers en hun ouders moeten dit zelf in orde brengen. De formulieren hiervoor zijn terug te vinden op onze website.

Houding van de spelers

 • De club verwacht van de spelers dat zij zich keurig en beleefd gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek.
 • Bij aankomst of vertrek (bij een training of wedstrijd) begroeten onze spelers de trainer en/of afgevaardigden. Dit kan gebeuren door een hand te schudden (gezien de huidig COVID-19 situatie niet toelaatbaar).
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander, ongeacht wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. (gezien de huidige COVID-19 situatie niet toelaatbaar.)
 • Goede sfeer in een ploeg is heel belangrijk. Eventuele conflicten moeten daarom zo snel mogelijk met alle betrokkenen worden uitgepraat.
 • De speler heeft respect voor de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek.
 • De speler accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en de grensrechters), ook al is die het daar niet mee eens.
 • Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd en zal door het bestuur op gepaste wijze worden gesanctioneerd. Herhaaldelijk pestgedrag kan leiden tot een uitsluiting uit onze club.
 • KVC Wilrijk voert een absolute nultolerantie tegenover het gebruik van drugs. Spelers die betrapt worden op het gebruik of bezit van illegale middelen, riskeren uitsluiting uit de club.
 • Wie tijdens een wedstrijd onsportief of ongepast gedrag vertoond, wordt onmiddellijk vervangen.

Kleding en materiaal

 • Alle spelers komen in clubkledij naar de wedstrijden, en bergen hun douchegerief en reservekledij in de sporttas die ze van de club hebben ontvangen.
 • Beenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht en worden ook door de speler zelf aangeschaft.
 • Voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.
 • Op trainingen en wedstrijden worden altijd scheenbeschermers gedragen.
 • Na een training of wedstrijd klop je vuile voetbalschoenen steeds buiten af op de daartoe bestemde plaats.
 • Er worden geen voetbalschoenen afgewassen onder de douche!
 • Alle spelers dragen sportkledij tijdens de training. Bij slecht weer is een regenvest aangewezen.
 • Vanaf de maand oktober en bij kouder weer is het dragen van de lange trainingsbroek verplicht.
 • De spelers helpen de trainer na een training met het opruimen van het trainingsmateriaal (kegeltjes, doelen, ballen,...)
 • Spelers deponeren hun outfit (shirt, short, kousen) na wedstrijden in de juiste sportzak in de kleedkamer. De afgevaardigde of trainer zorgt ervoor dat deze sportzak na de wedstrijden opnieuw in de kantine geraakt.

Regels voor de spelers

 • Voetbal is een teamsport. Probeer zo veel mogelijk trainigen en wedstrijden bij te wonen. Wie niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training verwittigt altijd de trainer. Bij niet verontschuldigde afwezigheid zal daar rekening mee gehouden worden bij de volgende wedstrijd.
 • Bij een wedstrijd of tornooi heeft iedere speler vanaf 12 jaar zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld! Het opstellen van een speler zonder identiteitskaart levert de club een boete op. Bovendien verliest de ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers!
 • Op trainingen is iedereen ten laatste 30 minuten voor aanvang van de training aanwezig. Op die manier kan iedereen zich rustig klaarmaken en kan de training stipt beginnen.
 • Bij wedstrijden is iedereen ook stipt aanwezig op het afgesproken tijdstip. Deze tijdstippen zullen ook gecommuniceerd worden via de website.
 • Wie bij een uitwedstrijd rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt, verwittigt hiervan tijdig de trainer.
 • Wie wil deelnemen aan een training of wedstrijd van een andere club, vraagt daarvoor altijd toestemming aan één van de jeugdcoördinatoren.

Regels voor de trainers

 • De trainer is verantwoordelijk voor het plaatsen en opruimen van terreinen (doelen, potjes,...) bij wedstrijden.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de orde in de kleedkamer tot de laatste speler die heeft verlaten. Hij beslist ook wanneer de spelers de kleedkamer mogen verlaten.
 • De trainer heeft een voorbeeldfunctie en heeft respect voor de spelers, ouders en begeleiders en uiteraard ook voor de tegenstander en de scheidsrechter.
 • De trainer brengt spelers passie bij voor het spel bij en waakt over de fair-play.
 • De trainer is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, potjes, doelen,…) en zorgt ervoor dat deze na de trainingen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • De trainer neemt deel aan de trainervergaderingen die door de jeugdcoördinatoren worden ingelegd.
 • De trainer ziet er op toe dat de spelers gepaste kledij aanhebben naargelang de weersomstandigheden.
 • De trainer deelt op de laatste training voor een wedstrijd mee hoe laat er wordt verzameld wordt voor de wedstrijd. Deze informatie zal ook verschijnen op onze website.
 • De trainer zorgt voor het tijdig verwittigen van spelers en ouders bij eventuele wijzigingen of afgelastingen van wedstrijden en/of trainingen. Hij geeft deze info ook door aan de jeugdcoördinatoren en de webmasters zodat zij deze info op de website kunnen plaatsen.
 • De trainer overlegt bij problemen altijd met de jeugdcoördinator. Bij gesprekken met ouders moet altijd ook een jeugdcoördinator aanwezig zijn.

Regels voor afgevaardigden

 • De afgevaardigde is de rechterhand van de trainer en helpt bij het plaatsen en opruimen van de terreinen op wedstrijddagen.
 • De afgevaardigde vult het wedstrijdblad in en zorgt ervoor dat dit na de wedstrijd op het secretariaat van de club belandt. E-kickoff.
 • De afgevaardigde zorgt voor het bedelen van flessen water aan thuisploeg en tegenpartij.
 • De afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en begeleidt hem tijdens diens aanwezigheid op ons terrein.
 • Ook de afgevaardigde vervult in alle omstandigheden een voorbeeldfunctie. Hij/zij gaat dus ook respectvol om met de eigen spelers, de tegenstanders, de scheidsrechter en het publiek.
 • De afgevaardigde zorgt ervoor dat de sportzak met wedstrijdkledij na de wedstrijd in de kantine wordt afgeleverd.

Regels voor ouders

 • Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden en dat de trainer verwittigd wordt bij afwezigheid.
 • Ouders zorgen ervoor dat het lidgeld op tijd betaald wordt.
 • Ouders zorgen ervoor dat een kind ouder dan 12 altijd zijn identiteitskaart bijheeft.
 • Ouders hebben altijd en overal een voorbeeldfunctie. Aanmoedigen mag (moet), maar blijf altijd positief, ook bij verlies of tegenover de tegenstander. Ga ook nooit in discussie met supporters van de tegenpartij
 • Ouders tonen positieve belangstelling voor de sportieve prestaties van hun zoon/dochter en steunen hen ook bij tegenslagen en teleurstellingen.
 • Ouders leggen geen hoge druk op hun kinderen. Plezier is belangrijk en sport is meer dan winnen of verliezen. Voetbal draait ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Ouders trekken nooit de beslissingen van de scheidsrechter in twijfel. De man/vrouw heeft een bijzonder moeilijke taak.
 • Ouders bemoeien zich tijdens de wedstrijd niet met de opstelling en de tactiek. Dat is het werkgebied van onze trainers. Wie toch vragen of bedenkingen heeft, kan daar na de wedstrijd in alle rust over praten met de trainer en de betrokken jeugdcoördinator.
 • Voetbal is een ploegsport. Wij rekenen dan ook op de aanwezigheid van uw kind. Straf het niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.
 • Ouders zorgen voor een haalbaar en gezond evenwicht tussen de sportactiviteiten en de schoolse verplichtingen van je kind.
 • Ouders blijven altijd achter de omheiningen bij trainingen en wedstrijden.
 • Ouders proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op clubactiviteiten als eetfestijnen, tornooien en andere extra-sportieve evenementen. Helpende handen worden overigens altijd geapprecieerd.
 • Ouders zorgen ervoor dat de kledij van hun kinderen is genaamtekend, zo kunnen we verloren voorwerpen tot een minimum beperken.
 • Ouders helpen hun kinderen een gezonde levenswijze te ontwikkelen en geven zelf het goede voorbeeld. Ze zorgen ervoor dat hun kind voldoende rust heeft en beperken het gebruik van alcohol en sigaretten in het bijzijn van spelers.

Verzekering

 • Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van de KBVB, moet het door de geneesheer ingevulde aangifteformulier (bij je afgevaardigde of op het secretariaat te verkrijgen), samen met een wit, roos of geel klevertje van de mutualiteit, binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval binnen zijn gebracht bij de Gerechtigd Correspondent.
 • Vergeet eventuele nazorg niet aan te duiden op het formulier, zodat deze eveneens worden terugbetaald.
 • Vóór het hervatten van training en competitie vragen we het attest van genezing ingevuld dat tevens ook bij de GC wordt binnengebracht.

Verplaatsingen

 • De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.
 • Alle spelers, trainers en afgevaardigden zijn aanwezig op het afgesproken uur.
 • Niemand vervoert in zijn auto meer spelers dan toegelaten door de verzekering.
 • Wie spelers meeneemt in zijn auto respecteert de wegcode en houdt zich aan de snelheidsbeperkingen.
 • De chauffeur waakt er over dat iedereen in de auto zijn gordel draagt.
 • Alcohol en drugs zijn uit den boze voor onze chauffeur.

Studies en sport

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
 • Indien een speler voor een training of wedstrijd verstek moet geven omwille van schoolverplichtingen, meldt hij dit tijdig aan de trainer.

Gezondheid en hygiëne

 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk om sportieve prestaties te leveren.
 • Alcohol en roken hebben een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden.
 • Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.
 • Drugs worden in onze club niet getolereerd.
 • Het is belangrijk zowel zowel voor als na de sportprestatie voldoende te drinken. Tijdens wedstrijden stelt de club hiervoor water ter beschikking van de spelers.
 • Na de training en/of wedstrijd is douchen verplicht vanuit hygiënische en gezondheidsoverwegingen. Bij U6, U7 en U8 mogen ouders een handje toesteken, maar vanaf U9 moeten spelers in staat zijn om zichzelf te wassen.

Sancties

 • Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden.
 • Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.
 • De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd van de speler of zijn ouders.