Ongeval

 

Wat is een "ongeval"?
Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotselinge of toevallige optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.
Tendinitis bv. is een gevolg van overbelasting en is dus geen ongeval.

Wat doen na een sportongeval?
1) Een aangifteformulier vragen op de club of download het hier. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter.

2) Indien mogelijk, bij eerste bezoek aan dokter of ziekenhuis het aangifteformulier laten invullen(“Medisch Getuigschrift”). Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné. Belangrijke opmerking ivm kinesist behandelingen: Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelde dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelde arts. Het Federaal Solidariteits Fonds (kort FSF), verzekeringsorgaan van de KBVB, komt slechts tussen in de kosten van 'speciale zorgen' wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst.
Er worden slechts één behandeling per dag en slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald.
Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Een kopie van het doktersbriefje moet dan wederom goedgekeurd worden door de KBVB.

3) Het aangifteformulier, ingevuld, samen met een klevertje van het Ziekenfonds binnen 48 uur bezorgen aan de secretaris van de club.

4) Het attest van herstel.
Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetalingoverzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen. Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. De gerechtigde correspondent zal dan het dossier indienen bij de KBVB.
Indien dit attest niet is ingediend mag het voetbalspelen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door het FSF worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport. Hou er rekening mee dat je niet verzekerd bent zolang het dossier van een ongevalaangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen.

5) De terugbetaling
Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “Detail van tegemoetkoming van het FSF”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. Deze terugbetaling gebeurt ongeveer 15 dagen na het indienen van het dossier. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler.
Wat is belangrijk om weten?
Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).

Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.

De KBVB rekent een franchise van € 9.90 per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. (jaarlijkse index aanpassing) . Indien u verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.

De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een „tussentijdse staat van onkosten. opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd én je brengt gedurende 1 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien.

De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, ten belope van 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 125 € en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteits fonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij de Maatschappij van uw Hospitalisatieverzekering.

De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of rijkswacht (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).

Nuttige gegevens:
AZ Sint-Augustinus:
Middelheim:
UZ Edegem: 03 821 30 00
AZ Monica: 03 320 50 00